Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky
Jazykovou školou PrimaJazykovka.cz se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mimo jiného prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.primajazykovka.cz rozumí společnost: Socha, spol. s r.o. IČ: 48291153 se sídlem: Alšovice 37, 468 21 Pěnčín zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5035 (dále jen „Socha“ nebo „dodavatel“)

Čl. I Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi dodavatelem a zákazníky (dále také „odběratel“) a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi odběratelem a společností Socha.

2. Veškerá jazyková výuka probíhá pouze formou online kurzů.

Čl. II Vznik smluvního vztahu, smluvní strany
1. Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká, po úhradě kurzovného odběratelem a potvrzením objednávky dodavatelem. Odběratel si může jazykový kurz objednat online na webových stránkách www.primajazykovka.cz, E-mailem na adrese info@primajazykovka.cz nebo telefonicky. Dodavatel odběrateli potvrdí jeho objednávku a zašle mu výzvu k platbě, na základě které odběratel kurzovné uhradí. V tento okamžik se objednávka stává pro odběratele závaznou. Případné odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě V. (Storno podmínky).

Čl. III Předmět plnění
1. Předmět plnění je výuka cizích jazyků v online jazykových kurzech pro veřejnost i firemní zákazníky (dále jen “výuka”).

Čl. IV Cena a platební podmínky
1. Cenou za předmět plnění je cena příslušného kurzu uvedená v ceníku na webových stránkách www.primajazykovka.cz (dále také „kurzovné“).

2. Platba kurzovného je možná následujícími způsoby:  převodem na bankovní účet dodavatele  fakturou na základě písemné objednávky vystavené podnikatelským subjektem, který je plátcem jazykového kurzu

3. Odběratel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

4. Odběrateli vzniká nárok na místo v jazykovém kurzu až po řádném uhrazení kurzovného, tedy po jeho připsání na bankovní účet dodavatele. Platbu kurzovného je nutné provést nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením kurzu.

Čl. V Odstoupení od smlouvy a storno podmínky
1. V případě, že odběratel stornuje kurz již po jeho závazném objednání a uhrazení kurzovného, účtuje dodavatel následující storno poplatky:

 stornování kurzu v termínu delším než 14 dní před zahájením kurzu: 25 % z ceny kurzu

 stornování v termínu kratším než 14 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu

 stornování po termínu zahájení kurzu: 100 % z ceny kurzu.

 kurzovné může být po dohodě s odběratelem převedeno na další období, nebo může být s dodavatelem sjednán jiný termín konání kurzu

Čl. VI Výuka
1. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a vánočních prázdnin.

2. Pro řádné poskytování výuky ze strany dodavatele musí odběratel disponovat následujícím technický vybavením:

 PC, notebook nebo tablet

 vysokorychlostním připojením k internetu

 webovou kamerou

 mikrofonem, sluchátky nebo reproduktorem

3. Počet studentů ve skupině je stanoven následovně:

 individuální výuka dětí a dospělých 1 osoba

 mikro skupina 2 – 3 osoby

 skupinová výuka děti 4 – 8 osob

 skupinová výuka dospělí 6 – 10 osob

Pokud skupina nedosáhne výše uvedeného minimálního počtu studentů, nebude tento kurz otevřen a studentům bude nabídnut jiný termín skupinové výuky nebo individuální kurz. V případě, že student nebude tuto změnu akceptovat, má nárok na vrácení celé částky kurzovného.

4. Dodavatel je oprávněn kurz před jeho započetím zrušit. V takovém případě je povinen navrátit odběrateli plnou částku kurzovného.

5. Dodavatel je oprávněn z vážných důvodů kurz zrušit i v jeho průběhu. V takovém případě je povinen odběrateli navrátit poměrnou část kurzovného za všechny neodučené hodiny.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny v kurzech (např. změna učební osnovy, změna virtuální učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, posunutí termínu kurzu, zrušení hodiny apod.). Tyto nutné změny nemohou být důvodem k reklamaci a nezakládají důvod k navrácení kurzovného.

7. Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student o tomto kroku neprodleně informován telefonicky nebo prostřednictvím SMS či e-mailu.

8. Student je povinen si po první lekci na vlastní náklady zakoupit učebnici, podle které je konkrétní kurz vyučován.

9. Student je oprávněn v průběhu kurzu z vlastní vůle nebo na doporučení lektora změnit kurz. Podmínkou je volná kapacita v kurzu, do něhož chce student přestoupit. Pokud student chce z vlastní vůle přestoupit do kurzu vyšší úrovně, je dodavatel oprávněn toto přestoupení podmínit úspěšným zvládnutím rozřazovacího testu pro danou úroveň.

10. Za neúčast studenta na výuce neposkytuje dodavatel žádnou finanční ani jinou kompenzaci. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 30 minut po zahájení výuky.

11. V případě absence lektora kurzu zajistí dodavatel odpovídající náhradu tak, aby výuka mohla řádně proběhnout. Není-li možné zajistit odpovídající náhradu, výuka v daném termínu se neuskuteční a dodavatel o tom vyrozumí studenty neprodleně po rozhodnutí o neuskutečnění výuky. Takto neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu.

12. Individuální lekce:

 Termín a hodina konkrétní lekce se stanoví na základě předchozí domluvy mezi lektorem a odběratelem.

 Termín a hodina lekce jsou stanoveny e-mailem, prostřednictvím SMS nebo telefonicky.

 Lekce začínají v předem dohodnutém čase mezi přiděleným lektorem a studentem, a to tak, že lektor kontaktuje studenta prostřednictvím internetového programu. Pokud nebude student v dohodnutém čase připojen ve virtuální místnosti, vyčká lektor ještě dalších 10 minut. Tato hodina nebude odběrateli prodloužena a bude uhrazena v plné výši kurzovného. Totéž platí i v situaci, kdy se student do virtuální místnosti nepřipojí vůbec. Tato lekce nebude dodavatelem nahrazena.

 Odběratel může lekci zrušit pouze písemnou formou – mailem nebo SMS.

 V případě, že student zruší již objednanou lekci více jak 24 hodin před jejím začátkem, může si student sjednat náhradní termín konání této lekce. Takto zrušená lekce objednateli nepropadne a nebude mu účtována. Toto však neplatí v případě, že dojde k opakovanému zrušení již domluvené lekce. Taková lekce pak bez náhrady propadne a bude ze strany dodavatele naúčtována odběrateli v plné výši.

 Pokud student zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním této lekce, bude mu tato naúčtována v plné výši bez nároku na lekci náhradní i bez nároku na finanční kompenzaci.

13. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případné technické problémy na straně odběratele.

Čl. VII Reklamace
1. Reklamaci může student uplatnit pouze písemně nebo e-mailem. V písemné reklamaci je nutné podrobně a zcela konkrétně popsat důvody reklamace.

2. Reklamace se nevztahuje na: používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známy před vznikem smluvního vztahu, např. čas výuky, cena za výuku a podobně.

3. Odběratel je povinen uplatnit nároky z vad bez zbytečného odkladu, resp. ihned poté, co nedostatky ve výuce zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne realizace výuky.

4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout odběrateli vhodné řešení. Dodavatel se zavazuje, že bude vzniklou reklamaci s odběratelem bezodkladně řešit.

5. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže nebyly uplatněny řádně a včas.

Čl. VIII Ochrana osobních údajů
1. Všechny odběratelem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem poskytování předmětu plnění dle těchto VOP.

2. Odběratel dává dodavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

3. Odběratel tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů dodavatelem: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4. Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely plnění smluvních závazků dodavatelem, pro účely zasílání obchodních sdělení, newsletterů a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, a to výhradně za účelem plnění objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě, a to vždy v souladu se zákony České republiky.

5. Osobní údaje odběratele mohou být předávány třetím osobám, zejména pověřenému zpracovateli osobních údajů.

6. Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně svých osobních údajů.

7. Odběratel je oprávněn udělený souhlas kdykoli písemně odvolat oznámením zaslaným na: Socha, spol. s r.o., Alšovice 37, 468 21 Pěnčín, tel.: 602 609 981, e-mail: info@primajazykovka.cz

8. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

9. Odběratel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení dodavatelem. Tyto informace budou zasílány na elektronickou adresu odběratele.

Čl. IX Závěrečná ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2018

2. Jakékoli změny těchto Všeobecných obchodních podmínek budou prováděny pouze písemnou formou a budou zveřejněny na webových stránkách www.primajazykovka.cz